دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده الهیات و فلسفه
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   عباسی فرد

پست الکترونیکی : abbasifard@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی

محل خدمت : دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

محمدرضا عباسی فرد

محل خدمت:   دانشکده الهیات و فلسفه

مرتبه علمی : استادیار

^